wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka Prywatności oraz Cookies

Polityka Prywatności oraz Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES


POLITYKA PRYWATNOŚCI
[od dnia 01.01.2023]
 
Administratorem, czyli podmiotem zbierającym i wykorzystującym Twoje dane osobowe, jest firma Omnibus Sprzęt Medyczny s.c. z siedzibą przy ul. Różana 2, 82-500 Dankowo NIP:5811875025 (dalej „My”, „Omnibus Sprzęt Medyczny” albo „Firma”) operator Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep-omnibus.pl (dalej „Sklep Omnibus”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
W celu dbałości o bezpieczeństwo danych używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji SSL) oraz innych systemów i rozwiązań mających na celu bezpieczeństwo danych.
 
Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych napisz do nas na adres e-mail: omnibus@omnibus-med.com.pl, adres pocztowy: Omnibus Sprzęt Medyczny s.c., ul. Różana 2, 82-500 Dankowo, lub zadzwoń: 690 667 268. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są również na Stronie Internetowej Sklepu: www.sklep-omnibus.pl
 
Dane przekazałeś nam dobrowolnie podczas składania zamówienia (telefonicznie, mailowo, faksem lub pocztą), zakładania konta w Sklepie Internetowym, zapisywania do newslettera, porównywarkach internetowych, np. ceneo, komunikacji mailowej lub poprzez Facebook’a oraz przy realizacji napraw serwisowych sprzętu a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Stronie Sklepu Internetowego.
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi sprzedaży drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego sklepu, w tym dokonywania transakcji, płatności za towary sprzedane w naszym sklepie oraz realizacji zamówień;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu medycznego
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych.
 
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:
 • monitorowanie Twoją aktywności w naszym Sklepie Internetowym
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • prowadzenie badań i analiz statystycznych, między innymi pod kątem funkcjonalności naszych Stron Internetowych i Sklepu Internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia danych ze stron www;
 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wybierając odpowiednią funkcję po zalogowaniu się do panelu klienta Sklepu Internetowego www.sklep-omnibus.pl lub kontaktując się z nami telefonicznie bądź mailowo. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 
Konieczne jest podanie nam następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Tobą oraz realizować warunki obsługi serwisowej zakupionych produktów:
 • adres email, login, hasło, imię, nazwisko, adres i telefon
 • a w przypadku firm dodatkowo pełna nazwa firmy oraz NIP
 
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży, a w konsekwencji nie będziesz mógł zakupić produktów w naszej firmie.

Sklep internetowy www.sklep-omnibus.pl jest uczestnikiem programu „Wiarygodne opinie” prowadzonego poprzez serwis www.okazje.info.pl przez firmę: Grupa Okazje Sp. z o.o., zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-śródmieścia pod numerem KRS0000513788, posiadająca nr NIP 7252071227 oraz nr REGON 101681944. Usługa polega na przesyłaniu przez Grupę Okazje sp. z o.o. do Klientów, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o możliwości wystawienia opinii na temat transakcji dokonanej przez Klienta w Sklepie Internetowym a także na zamieszczaniu w serwisie www.okazje.info.pl tychże opinii, programu „Google Opinie Konsumenckie” prowadzonego poprzez serwis www.google.pl przez firmę: Google LLC („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa polega na przesyłaniu przez Google LLC do klientów, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o możliwości wystawienia opinii na temat transakcji dokonanej przez klienta w sklepie internetowym a także na zamieszczaniu w serwisie www.google.pl tychże opinii oraz programu „Zaufane Opinie Ceneo.pl” prowadzonego poprzez serwis www.ceneo.pl przez firmę: Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674781, REGON 365338986,. Usługa polega na przesyłaniu przez Ceneo.pl do klientów, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o możliwości wystawienia opinii na temat transakcji dokonanej przez klienta w sklepie internetowym a także na zamieszczaniu w serwisie www.ceneo.pl tychże opinii.
Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.sklep-omnibus.pl może wyrazić zgodę na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do Okazje.info z siedzibą w Łodzi, Google LLC z siedzibą w Mountain View i Ceneo.pl z siedzibą w Poznaniu, oraz na przetwarzanie przez Sklep Internetowy www.sklep-omnibus.pl, Okazje.info, Google LLC i Ceneo.pl swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie sklep-omnibus.pl w ramach http://www.okazje.info.pl/s/wiarygodne-opinie-dla-uzytkownikow.html Programu Wiarygodne Opinie, programu Google Opinie Konsumenckie oraz programu Zaufane Opinie Ceneo.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi transportowe (dostawa Twojego towaru), wspomagają obsługę klientów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 
Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i wynikających z umowy sprzedaży obowiązków reklamacyjnych i serwisowych oraz w celu:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
  
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.


 
POLITYKA COOKIES
Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
[od dnia 01.01.2023]
 

§ 1 POSTANOWNIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy sklep-omnibus.pl nie zbiera, w sposób automatyczny, żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które, podczas korzystania przez Klientów ze Strony Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie mechanizmu „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
 

§ 2 DEFINICJE

 • Administrator – firma Omnibus Sprzęt Medyczny s.c., prowadząca działalność pod adresem: ul. Różana 2, 82-500 Dankowo, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 581-187-50-25, o nadanym numerze REGON: 220219745, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • Serwis/Sklep Internetowy – serwis internetowy działający pod adresem omnibus-med.com.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Sprzedawca- administrator i właściciel Serwisu/Sklepu Internetowego
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 

§ 3 RODZAJE COOKIES

 • cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§ 4 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

§ 5 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 

 • dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników, statystyki zachowań użytkowników ich wiek i płeć. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła

 

§ 6 SERWISY ZEWNĘTRZNE

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na urządzeniach Użytkownika:
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Okazje.info
 • Ceneo
 

§ 7 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA

DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności i Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu