Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
[Obowiązujący od dnia 01 stycznia 2023r.]

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady działania sklepu internetowego  www.sklep-omnibus.pl, (zwanym dalej „Sklepem Internetowym”) prowadzonym przez Omnibus Sprzęt Medyczny A. Kozłowska-Laskowska i A.Laskowski s.c., z siedzibą ul. Różana 2, 82-500 Dankowo  (zwanym dalej „Sprzedawcą”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług.  Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy, na rzecz Klientów, usługi droga elektroniczną oraz umożliwia zapoznanie się z ofertą i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.
Regulamin obejmuje zmiany dotyczące osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2023r.


§ 1 DEFINICJE
 1. dzień roboczy - oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. dostawa - faktyczna czynność mająca na celu dostarczenie, klientowi sklepu, towaru, określonego w zamówieniu, przez sprzedającego za pośrednictwem dostawcy
 3. dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:  firma kurierska bądź Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie lub operatora skrytek paczkomatowych (paczkomatów).
 4. formularz rejestracji - formularz dostępny na Stronie Sklepu Internetowego www.sklep-omnibus.pl , umożliwiający tworzenie konta
 5. formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Stronie Sklepu Internetowego www.sklep-omnibus.pl , za pomocą którego możliwe jest złożenie zamówienia tzn. wybór i dodawanie wybranych produktów do elektronicznego koszyka, wybór sposobu dostawy (dostawcy), sposobu płatności oraz wybór zamówienia w drodze zakładania konta poprzez formularz rejestracyjny lub bez rejestracji konta
 6. hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 7. klient – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 8. konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. konto klienta – oznacza indywidualny, dla każdego Klienta, panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 10. login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane, wraz z hasłem, do założenia konta klienta w sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej klienta.
 11. przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. przedsiębiorca Indywidualny (inaczej: z uprawnieniami Konsumenta)– oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. regulamin – oznacza niniejszy regulamin (Sklepu Internetowego) sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
 14. rejestracja - faktyczną dokonana czynność, w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 15. sklep stacjonarny – fizyczne miejsce przeznaczone do obsługi Klientów – mieszczące się w siedzibie Sprzedawcy, w którym klient może odebrać towar kupiony w Sklepie Internetowym lub zawrzeć umowę sprzedaży
 16. sprzedawca – oznacza Omnibus Sprzęt Medyczny s.c., z siedzibą: 82-500 Dankowo, przy ul. Różanej 2,  NIP: 581-187-50-25, REGON 220219745, telefon +48 690 667 268, adres poczty elektronicznej: zamowienia@omnibus-med.com.pl, handlowy@omnibus-med.com.pl, będący jednocześnie właścicielem sklepu internetowego. Nr BDO: 000003151
 17. strona Sklepu Internetowego - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.sklepomnibus.pl, za pośrednictwem których można złożyć zamówienie (kupić produkty).
 18. towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 19. trwałość – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania
 20. trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające, Klientowi lub Sprzedawcy, przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 21. umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego

§ 2 POSTANOWNIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 
 1. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego www.sklep-omnibus.pl jest firma Omnibus Sprzęt Medyczny A. Kozłowska-Laskowska i A. Laskowski s.c. , z siedzibą 82-500 Dankowo, ul. Różana 2, 82-500, NIP 581-187-50-25, REGON 220219745, telefon +48690667268, adres poczty elektronicznej: zamowienia@omnibus-med.com.pl, handlowy@omnibus-med.com.pl .
 2. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy a korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie w celu prezentacji oferty właściciela Sklepu Internetowego i za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na pismie.
 3. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym z Konta Klienta, było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji min. Internet Explorer 11, Chrome 89, FireFox 86, Opera 53, Safari 5 lub nowsze, z włączoną obsługą języka JavaScript akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które, podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie mechanizmu „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Administratorem danych osobowych, podanych w celu wystawienia faktury i realizacji zamówień ze Sklepu Internetowego, jest firma Omnibus Sprzęt Medyczny s.c. i dane te są wykorzystywane tylko w celu realizacji złożonych zamówień i nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem firm które są niezbędne do realizacji zamówienia tj.
 • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Mineralna 15, 02-274 Warszawa.
 • Business Pack Service Arkadiusz Jarząb z siedzibą w Gdańsku , ul.Budowlanych 64
 • Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
 • RUCH S.A.Annopol 17, 03-236 Warszawa - "ORLEN Paczka" (dawniej  "Paczka w Ruchu")
 • InPost sp. z o.o. , 30-552 Kraków, ul. WIELICKA 28 - "InPost paczkomaty"
W przypadku płatności elektronicznej:Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe w celu realizacji zamówień, ma prawo do wglądu w treść tych danych oraz do ich aktualizacji, poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia.
 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług, dostępnych na Stronach Sklepu  Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu lub aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.
 3. Zakazane jest dostarczanie, przez Klienta, treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami (np. programy antywirusowe, programy chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet, zabezpieczenia przed wyłudzaniem danych itp.). Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu, w jakiejkolwiek formie, hasła.
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.


§ 3 REJESTRACJA
 
 1. Do dokonywania zamówień w sklepie internetowym nie jest konieczne zakładanie konta i rejestracja.
 2. Aby założyć konto, klient zobowiązany jest dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji.
 3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji, znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji.
 5. Podczas rejestracji, klient ma wybór celów, w jakich podane osobowe mają być przetwarzane. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności. Wyrażenie zgody przez Klienta, na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia, ze Sprzedawcą, umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta drogą elektroniczną. Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych klienta, również o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych (patrz: Polityka Prywatności). Zgoda może być, w każdej chwili, cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może być np. wysłane Sprzedawcy pocztą elektroniczną.
 6. Po zatwierdzeniu i przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, zostaje wysłane potwierdzenie rejestracji w Sklepie Internetowym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie, drogą elektroniczną, usługi prowadzenia konta Klienta przez Sprzedawcę, zaś Klient ma możliwość dostępu do konta Klienta, przeglądania historii zamówień, dodawania opinii o produktach zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji, za wyjątkiem loginu.


§ 4 ZAMÓWIENIA

 
 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Informacje, zawarte w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Zamówienia mogą być składane, przez Klienta, elektronicznie za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, lub poczty elektronicznej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Sklepu Internetowego.
 5. Klient, składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu, kompletuje je wybierając towar lub towary, którymi jest zainteresowany, kolor, rozmiar, ilość oraz dodaje je do „KOSZYKA". Kolejno Klient wybiera adres dostawy, sposób dostawy (Dostawcę) i sposób zapłaty za wybrane towary i zatwierdza poleceniem „DO KASY”.  Następnie Klient składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając na Stronie Sklepu Internetowego przyciskPRZEJDŹ DO POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA”. Tutaj Klient ma możliwość dodania uwag do zamówienia. Wysłanie formularza zamówienia następuje poprzez wybranie, przez Klienta, przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Każdorazowo Klient informowany jest, za pomocą formularza, o łącznej cenie za towar, dostawę i innych dodatkowych kosztach, które zobowiązany jest ponieść w związku z umową sprzedaży. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje ze Sklepu Internetowego, na podany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Jednocześnie Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania, przez Klienta, wiadomości e mail o otrzymaniu i realizacji zamówienia, zawarta zostaje umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. W szczególnych przypadkach liczba sztuk towaru, jaki zakupuje Klient, może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.
 7. Klient, składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klient, w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę towaru, kolor oraz liczbę sztuk spośród towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego oraz swoje dane teleadresowe.
 8. Po otrzymaniu od Klienta, drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość, za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dane Sprzedawcy, cenę wybranych towarów, możliwe formy płatności oraz sposób dostawy wraz z jego kosztem i kosztem usługi dodatkowej, jeśli została wybrana przez Klienta, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Na podstawie podanych, przez Sprzedawcę, informacji Klient może złożyć zamówienie przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy, wskazując wybraną formę płatności oraz sposób dostawy.
 9. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3-4 oraz § 4 ust. 8 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 9 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży
 11. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu Internetowego. Klient, składając zamówienie przez telefon, podaje Sprzedawcy nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na Stronie Sklepu internetowego oraz liczbę sztuk towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia, Klient określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymania potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo, podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, o cenie łącznej wybranego towaru  (wraz ze sposobem realizacji), łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 12. Złożenie zamówienia zgodnie z § 4 ust. 11 Regulaminu następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 13. Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji lub składania zamówienia, adres.
 14. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, przez Klienta, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 15. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny towaru, Sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Sprzedawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie.

§ 5.PŁATNOŚCI
 
 1. Ceny na Stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. O kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe), Klient informowany jest na Stronach Sklepu Internetowego przy wyborze dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za zamówione, w Sklepie Internetowym, towary:
a) płatność za pobraniem (gotówką, blikiem lub kartą) przy odbiorze przesyłki. Usługa może zostać czasowo wyłączona lub, w zależności od wybranej metody dostawy, ograniczona do zadanego limitu kwotowego.
b) płatność gotówką, kartą, Google Pay, Apple Pay, itp. w sklepie stacjonarnym przy odbiorze osobistym w siedzibie sprzedawcy: ul. Różana 2, 82-500 Dankowo (w tym przypadku towar zostanie wydany w siedzibie Sprzedawcy)
c) płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek sprzedawcy: 93 1090 2620 00000001 1517 8434 w banku Santander Bank Polska O/Starogard Gd. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
d) płatności elektroniczne za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności Przelewy24 (Regulamin płatności znajduje się na stronie: www.przelewy24.pl). Płatności elektroniczne realizowane w systemie przelewy24: szybkie przelewy online, karty płatnicze, karty kredytowe, blik, pozostałe systemy online. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu, przez Sprzedawcę, informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta.
Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, tel. (61) 847 52 64, fax: (61) 847 08 38, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 .
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie:
a) do 3 dni roboczych- w przypadku wyboru, przez Klienta, płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem
b) do 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę płatności kartą płatniczą lub elektronicznym systemem płatności (przelew online, blik, karta płatnicza i in.) poprzez zewnętrzny system szybkich płatności
c) w przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki.
4. w przypadku niewywiązania się Klienta z terminowego dokonania zapłaty, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży i usunie zamówienie ze sklepu internetowego, przesyłając Klientowi stosowną informację pocztą elektroniczną.
5. Klientowi, do czasu odbioru towaru, przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne od uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa, a więc nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach Konsumenta opisanego w § 9 Regulaminu.§ 6.DOSTAWA
 
 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych krajów europejskich (Irlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, i in.). Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego bądź stałego wyłączenia niektórych krajów Unii Europejskiej, innych niż Polska.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar, będący przedmiotem umowy, bez wad.
 3. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy produktów jest wskazywany każdorazowo Klientowi na stronie sklepu podczas składania zamówienia. Bezpłatną dostawą objęte są zamówienia o wartości powyżej 200,00 zł opłacone przed realizacją wysyłki.
 4. Sprzedawca zamieszcza, na Stronie Sklepu Internetowego, informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Sklepu Internetowego, liczony jest w dniach roboczych. Termin dostawy i realizacji zamówienia, wskazany na Stronie Sklepu Internetowego, liczony jest w dniach roboczych zgodnie z § 5 ust. 3. W wypadku wyboru, przez Klienta, opcji płatności „za pobraniem” termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta, za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru skrytki paczkomatowej, jako formy dostawy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 6. W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy) przekazywana jest, na adres poczty elektronicznej Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Wszystkie przesyłki wysyłane przez sklep internetowy są ubezpieczone. W razie zaginięcia lub zagubienia, Sprzedawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Klient w takim przypadku otrzyma pełnowartościowy towar lub zwrot pieniędzy.
 9. Odbiór osobisty jest bezpłatny i możliwy w godzinach pracy biura handlowego Sprzedawcy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00. Telefon do działu sprzedaży +48 690 667 268, email: zamowienia@omnibus-med.com.pl
 10. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy, zamówionych w Sklepie Internetowym, produktów:
a) odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy: Dankowo, ul. Różana 2, 82-500 Kwidzyn od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00 lub w innych godzinach - po uzgodnieniu z Klientem
b) firmą kurierską InPost lub innym kurierem
c) Pocztą Polską S.A.
d) ORLEN Paczka
e) Paczkomaty InPost
Sprzedawca zastrzega sobie, z przyczyn niezależnych, wyłączenie niektórych kanałów dostaw.
 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi produktu oraz jego wartości (w przypadku wyboru dostawy kurierem i płatności za pobraniem). Koszt każdorazowo widoczny jest po włożeniu produktu do internetowego koszyka. Koszty dostawy wymienione są również w zakładce "INFORMACJE"/ "DOSTAWA" na stronie Sklepu Internetowego.
 2. W przypadku nieodebrania, przez Klienta, przesyłki i jej zwrotu do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie bądź drogą internetową w celu uzgodnienia terminu i kosztów ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
 3. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki, będącej przedmiotem dostawy, fakturę VAT lub paragon. Domyślnym dokumentem sprzedaży, w Sklepie Internetowym, jest paragon. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien zadeklarować, w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz podanie danych do faktury w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 4. Po dokonaniu dostawy zakupionego towaru, Sprzedawca, w ramach realizacji umowy z Klientem, może przesłać Klientowi, na adres poczty elektronicznej, zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia

§7.REKLAMACJE
[Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży]
 1.  
A. KONSUMENCI oraz PRZEDSIĘBIORCY Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA 
 1. Sprzedawca ponosi, wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
• nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i, oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
• przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
• publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 7 ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, określonego w § 7 ust. 6,  jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument, lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument, lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument, lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową sprzedaży, w sposób wybrany przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument, lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową sprzedaży, wartość towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta, o braku zgodności towaru z umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta , uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym, w szczególności, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta towar na swój koszt.
 7. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta  może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży;
b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową sprzedaży;
c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową sprzedaży;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży, bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 7 ust.8 do ust.12;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny, wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności, powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, następuje, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest nieistotny.
 3. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów, dostarczonych na podstawie umowy, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów, nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 4. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Wszelkie reklamacje, związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki pocztowej: handlowy@omnibus-med.com.pl lub serwis@omnibus-med.com.pl. Dla Klientów, posiadających konto w Sklepie Internetowym, możliwe jest złożenie reklamacji poprzez formularz, po zalogowaniu na stronie www.sklep-omnibus.pl. Wprzypadku roszczeń z tytułu gwarancji, także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach, wskazanych w dokumencie gwarancyjnym towaru.
 7. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Sprzedawca umożliwia Klientowi, będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Właściwym, dla Sprzedawcy, podmiotem uprawnionym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4,80-240 Gdańsk http://ihgd.pl.
 1.  
B. PRZEDSIĘBIORCY
 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli towar ma wadę (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy, wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany towaru na wolny od wad albo, zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową, w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów, uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego, w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę, jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży, wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 1. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres Sprzedawcy, w uzgodniony ze Sprzedawcą, sposób. Koszt, uzgodnionego ze Sprzedawcą dostarczenia towaru wadliwego, pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Przedsiębiorca zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin odstąpienia od umowy sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny, rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 3. W przypadku Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia dostawy.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.
 5. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres siedziby sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: serwis@omnibus-med.com.pl
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych, świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres handlowy@omnibus-med.com.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od przesłania reklamacji.


§ 8. GWARANCJA
 
 1. Towary, sprzedawane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, mogą być objęte gwarancją, udzieloną przez producenta towaru, bądź dystrybutora. Gwarancja nie ogranicza pozostałych praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Każdorazowo, informacja o objęciu produktu gwarancją, podana jest przy opisie tegoż produktu w sklepie internetowym.
 3. W celu egzekwowania praw wynikających z gwarancji, należy postępować według informacji zawartych w karcie gwarancyjnej bądź informacjach dołączonych do towaru.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 
 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili podjęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub, wskazaną przez niego, osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone online, dla zarejestrowanych klientów, po zalogowaniu się na swoim panelu klienta w sklepie wwww.sklep-omnibus.pl lub tradycyjnie - przykładowo pisemnie - na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy tj. handlowy@omnibus-med.com.pl . Oświadczenie można złożyć wg wzoru, który został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:
https://www.sklep-omnibus.pl/odstapienie-od-umowy-pm-15.html .
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Po otrzymaniu oświadczenia/informacji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza ten fakt konsumentowi na trwałym nośniku, za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 3. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwrotu można dokonać poprzez SZYBKIE ZWROTY (koszt zwrotu 12,99zł)- SZYBKIE ZWROTY dostępne są dla zamówień o wartości pow. 20,00 zł. Informacje na temat SZYBKICH ZWROTÓW znajdują się TUTAJ 
 7. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Przy wyborze metody zwrotu SZYBKIE ZWROTY, klient nie opłaca przesyłki zwrotnej przy jej nadaniu ale koszt ten (12,99zł) zostanie odliczony od należności do zwrotu za zwracane produkty.
 8. Jeśli, ze względu na swój charakter, towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany standardowym sposobem transportu, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu towaru na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów sprzedaży, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to również wyrobów medycznych, użytych już przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, których zwrot, ze względów higienicznych i ochrony zdrowia, jest wyłączony.
 13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia usługi dodatkowej, że po spełnieniu tego świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 15. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów sprzedaży, w których towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

§ 10 USŁUGI NIEODPŁATNE
 
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
a) formularz kontaktowy;
b) newsletter;
c) prowadzenie Konta Klienta;
d) zamieszczenie opinii.
 
 1. Usługi, wskazane w § 10 ust. 1 Regulaminu, świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Sklepu Internetowego. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę, na Stronie Sklepu Internetowego. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję newslettera. Z chwila aktywacji linku przez Klienta, zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną usługi newsletter. Klient może dodatkowo, podczas rejestracji, zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi newsletter.
 5. Każdy  newsletter, kierowany do danych Klientów, zawiera, w szczególności, informację o nadawcy, wypełnione pole „Temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 6. Klient może, w każdej chwili, zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji, za pośrednictwem odnośnika, zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 7. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Sklepu Internetowego, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności, bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień, złożonych za pośrednictwem Konta, historii zrealizowanych już zamówień, zgłaszanie reklamacji, edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta, aktywacja i dezaktywacja zgód na usługę newslettera i badania opinii o poziomie zadowolenia z zakupu.
 8. Klient, który dokonał rejestracji, może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 9. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji na Stronie Sklepu Internetowego indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących zakupionych towarów i poziomu obsługi zamówienia przez Sprzedawcę. Regulamin dodawania opinii dostępny jest na stronie niniejszego Regulaminu.   Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Sklepu Internetowego.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Strony Sklepu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, z wymienionych przyczyn, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 11. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


§ 11 ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW
 
 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Sklepu Internetowego narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca, powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu ustalenie istotnych okoliczności potencjalnego naruszenia i w razie powstania takiej konieczności usuwa, ze Strony Sklepu Internetowego, treści będące przyczyną naruszenia.


§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych Klienta jest Omnibus Sprzęt Medyczny A.Kozłowska-Laskowska i A.Laskowski s.c., ul. Różana 2, 82-500 Dankowo, kontakt: omnibus@omnibus-med.com.pl.
Dane Klientów przetwarzane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego (prowadzenia konta i realizacja zamówień) oraz w celach marketingowych, w tym do przesyłania komunikacji marketingowej (jeżeli Klient wyrazi na to zgodę). Klient może zawsze cofnąć zgodę na komunikację marketingową – czynności opisane w niniejszym regulaminie.
Klient ma także prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Sklepie Internetowym można znaleźć w Polityce Prywatności https://www.sklep-omnibus.pl/polityka-prywatnosci-oraz-cookies-pm-14.html§ 13 ROZWIĄZANIE UMOWY
[Nie dotyczy umów sprzedaży]
 
 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta (np. samodzielne usunięcie Konta Klienta, wycofanie zgody na przesyłanie newslettera).
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w przypadku, gdy Klient – pomimo skierowania do niego wezwania - nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.


§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz, w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku powstania sporu, na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Klient, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia, przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 13 Regulaminu. Treść oferty Sklepu Internetowego i umowy zawierane za jego pośrednictwem, sporządzane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: a) zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy, b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu Internetowego, c) zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży, zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą.  Regulamin nie zmienia ich treści i warunków. 
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu Internetowego oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności i Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu