wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Reklamacje
Darmowa dostawa od 150 zł

Reklamacje

 A. KONSUMENCI oraz PRZEDSIĘBIORCY Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA
 1.  Sprzedawca ponosi, wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
• nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i, oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

• przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
• publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 7 ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, określonego w § 7 ust. 6,  jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument, lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument, lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument, lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową sprzedaży, w sposób wybrany przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument, lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową sprzedaży, wartość towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta, o braku zgodności towaru z umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta , uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym, w szczególności, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta towar na swój koszt.
 7. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta  może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży;
b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową sprzedaży;
c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową sprzedaży;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży, bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 7 ust.8 do ust.12;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny, wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową sprzedaży. Zwrot należności, powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, następuje, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest nieistotny.
 3. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów, dostarczonych na podstawie umowy, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów, nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 4. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na swój koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Wszelkie reklamacje, związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki pocztowej: handlowy@omnibus-med.com.pl lub serwis@omnibus-med.com.pl. Dla Klientów, posiadających konto w Sklepie Internetowym, możliwe jest złożenie reklamacji poprzez formularz, po zalogowaniu na swoim koncie na stronie www.sklep-omnibus.pl. Wprzypadku roszczeń z tytułu gwarancji, także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach, wskazanych w dokumencie gwarancyjnym towaru.
 7. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Sprzedawca umożliwia Klientowi, będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Właściwym, dla Sprzedawcy, podmiotem uprawnionym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4,80-240 Gdańsk http://ihgd.pl.
 
 
B. PRZEDSIĘBIORCY
 
 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli towar ma wadę (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy, wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany towaru na wolny od wad albo, zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową, w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów, uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego, w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę, jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży, wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 1. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres Sprzedawcy, w uzgodniony ze Sprzedawcą, sposób. Koszt, uzgodnionego ze Sprzedawcą dostarczenia towaru wadliwego, pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Przedsiębiorca zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin odstąpienia od umowy sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny, rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 3. W przypadku Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia dostawy.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.
 5. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres siedziby sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: serwis@omnibus-med.com.pl
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych, świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres handlowy@omnibus-med.com.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni  od przesłania reklamacji. 

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności i Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu